Bliadhna Mhath Ùr......

Shin sibh! Nach fada bhon uairsin? Cha mhòr bliadhna air a dhol seachad bhon a chur mi ris na naidheachdan a tha seo! Feumaidh sibh uile mo leisgeul a ghabhail. Tha mi air a bhith caran traing, a’ siubhal an siud ‘s an seo ‘s an ath àite, a’ mhòr chuid den ùine ann an cuideachd Mànran ach tha mi air a bhith thall ‘s a’ bhos a’ teagasg ‘s a’ cluich a bharrachd air sin cuideachd. Agus, nuair a fhuair mi mionaid, phòs mi fhìn ‘s mo bhean Uibhisteach aig toiseach an t-Sàmhraidh - nach sinn a rinn a’ bhanais ainmeil!

Tha mi a-niste a’ cuir crìoch air a’ chiad chlàr solo “ceart” agam agus tha mi an dòchas gum bi sin ri fhaotainn an ceann mìos no dhà. (Tuilleadh naidheachdan mun sin ri thighinn a dh’ aithghearr - air m’ onair!) Air a’ chlàr bidh measgachadh de phuirt a rinn mi fhìn agus corra sheann òran a tha mi air an trusadh anns na bliadhaichean a dh’fhalbh. Tha an slighe air a bhith caran fada agus tha meall ri dhèanadh fhathast gus a thoirt a-mach ach, ged ‘s fhada muigh Barraigh, ruigear e!

ECC019-800x800.jpg

‘Flight’ ri-fhaotainn

Tha ‘Flight’, an clàr ùr aig an Afro Celt Sound System, a-nis ri fhaotainn air pre-order! Chòrd e rium gu h-ainmeil a bhith ag obair air a’ chlàr seo as t-Sàmhradh, cuide ri còrr ‘s 17 neach-ciùil eile à air feadh na Roinn Eòrpa agus Afraga. Tha an clàr a’ sgrùdadh imreachd - an dà chuid daonna agus eunach - agus thèid a sgaoileadh fad is farsaing air an 23mh den t-Samhain.

The Bard's Tale IV

Bho chionn beagan mhìosan, chaidh iarraidh orm le ceòladair ‘s sgrìobhadair Ged Grimes (Simple Minds) seisean-clàraidh a dhèanamh airson geama-coimpuitair ùr dhan robh e a’ sgrìobhadh ceòl, “The Bard’s Tale IV: Barrows Deep”.

Chuir Ged sgioba de shàr luchd-ciùil traidiseanta ri chèile (Kathleen Nic Aonghais, Ali Hutton, Martin O’Neill, Eilidh Nic Carmaig ‘s Rona Lightfoot nam measg) airson a’ chlàradh agus tha an ceòl a thàinig às aig a cheann thall sònraichte fhèin math. Cus nas fhèarr na na chualas anns na geamannan air a bheil cuimhn’ agamsa cò-dhiù!

Seo agaibh blasad de na chluinneas “geamairean” anns a’ gheama.

Film-Aithriseach mu fhìdhlearachd

San t-Sultain an-uiridh, chuir mi fàilte air sàr fhìdhlear Chanadach, Cailean Grannd, 's e air tighinn a dh'Alba airson film-aithriseach a dhèanadh a bha a' toirt sùil air cuid de na diofar nòsan fìdhlearachd a tha rin cluintinn san dùthaich agus na ceangalaichean dùthchasach eadar fìdhlearachd na h-Alba 's fìdhlearachd Cheap Breatainn. Ghabh sinn sgrìob air feadh na dùthcha a choinneachadh ri fìdhlearan à grunn sgìrean 's a' meòrachadh air na blasan 's buaidhean a chuala sinn.

Beagan seachdainean às dèidh sin, chuir Cailean fàilte orm mar an ceudna 's mi a' tadhal air Alba Nuadh gus sgrùdadh a dhèanadh air fìdhlearachd ann an Ceap Breatainn agus barrachd eòlas a chur air sgeul nan eilthireach Gàidhealach anns an dùthaich. Mar thoradh air a' chuairt againn, rinn sinn consairt aig an fhèis mhòir Celtic Colours (còmhla ri Scott Mac Ghille Mhaoil, Jason Roach, Seonaidh Mac an t-Saoir & Ingrid Nic Eunraig) a thug beò ar turas ann an ceòl.

Cò-dhiù na cò-dheth, chaidh am prògram (air a bheil "Bridge Over the Atlantic") a chraoladh ann an Canada air an 11d den Lùnasdal agus 's cinnteach gum bi e ri fhaicinn tacan fhathast an seo.*

Thèid dreach eile den phrògram a chraoladh air BBC Alba nas anmoiche sa bhliadhna ach, chun an uairsin, seo agaibh bhidio a chaidh a thogail aig a' chuirm-ciùil ann an Ceap Breatainn an-uiridh.

 

*Fhad' 's a tha thu ann an Canada air no seòlta gu leòr airson VPN a chur gu feum....