Ceòl

 

Seo agaibh dà phìos bho chlàr de cheòl na fidhle a rinn Eòghann o chionn ghoirid, far a bheil e a' cluich an dà chuid fìdheall agus piàna.

Agus seo agaibh taghadh de na tha e air a bhith ris thàr nam bliadhnaichean thuige seo am measg grunn chòmhlain.

Gu h-ìosal, tha liosta-chluiche Spotify far an cluinnear cuid de na rinn Eòghann air na clàran a chruthaich e còmhla ri Battlefield Band, Mànran, an Afro Celt Sound System agus ris a' chòmlan-dannsa aig Raibeart Nairn.