The Bard's Tale IV

Bho chionn beagan mhìosan, chaidh iarraidh orm le ceòladair ‘s sgrìobhadair Ged Grimes (Simple Minds) seisean-clàraidh a dhèanamh airson geama-coimpuitair ùr dhan robh e a’ sgrìobhadh ceòl, “The Bard’s Tale IV: Barrows Deep”.

Chuir Ged sgioba de shàr luchd-ciùil traidiseanta ri chèile (Kathleen Nic Aonghais, Ali Hutton, Martin O’Neill, Eilidh Nic Carmaig ‘s Rona Lightfoot nam measg) airson a’ chlàradh agus tha an ceòl a thàinig às aig a cheann thall sònraichte fhèin math. Cus nas fhèarr na na chualas anns na geamannan air a bheil cuimhn’ agamsa cò-dhiù!

Seo agaibh blasad de na chluinneas “geamairean” anns a’ gheama.